สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.ประเมินผลร่วมโครงการ R11
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 18 ก.ค. 2565
  • 444 View

พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมจัดทำการประเมินผลร่วม (Joint Evaluation) สำหรับโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 สปป.ลาว ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสัง และเมืองสังข์ทอง และโครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) – เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว กับผู้แทนกรมขัวทาง และกรมคุ้มครองหนี้สาธารณะ สปป.ลาว โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นที่สอดคล้องและยอมรับร่วมกันต่อผลการประเมินโครงการในภาพรวม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต