สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การศึกษาดูงานภารกิจด้านสังคมของสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วัดราชนัดดารามและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โดย: Neda Admin
  • 3 ส.ค. 2560
  • 674 View

นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เยี่ยมชมภารกิจด้านสังคมของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหารและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมประวัติศาสตร์ของชาติ รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ถูกสอดแทรกในนิทรรศการห้องต่างๆ ในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยมีการนำเสนอถึงมรดกล้ำค่าจากรุ่นสู่รุ่น ที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยได้อย่างดี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560