สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุมสัมมนาเสนอผลการศึกษาวิจัยของ สพพ. ร่วมกับ มฟล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 19 ส.ค. 2565
  • 204 View
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) กล่าวเปิดงานสัมมนาเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัย “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีนัยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน: กรณีศึกษากัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษาวิจัยจากคณาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน วิทยากรร่วมนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักวิชาการการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างคลังความรู้ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565
แท็กฮิต