สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้ารับการประเมินเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2564
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 30 ส.ค. 2564
  • 109 View

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการและทีมงาน ได้นำเสนอผลงานด้านสิทธิมนุยชนขององค์กรต่อคณะกรรมการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สพพ. ได้นำหลักการสิทธิมนุษยชนมาประยุกต์ใช้กับองค์กร นำเสนอความโดดเด่น แนวทางปฏิบัติ ผลลัพธ์สำคัญที่สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) สำหรับคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2564 ประเภทภาครัฐ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินโครงการของ สพพ. เข้าร่วมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการตรวจประเมินด้วย

แท็กฮิต