สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

NEDA In house training
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 20 ก.ค. 2563
  • 341 View

สพพ. จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561" เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน 
บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. ภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ,ที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. (พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์) และอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

แท็กฮิต