สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. หารือกับ มฟล. ดำเนินงานด้านการวิจัยร่วมกัน
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 30 ส.ค. 2564
  • 92 View

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณะทํางานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) โดยพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล ประธานคณะทํางานฯ ได้ประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์(Virtual Meeting) ร่วมกับ คณะทํางานความ ร่วมมือด้านการวิจัยฯ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เพื่อกําหนดแนวทางและประเด็น การดําเนินงานด้านการวิจัยร่วมกัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้ง โครงการจัดฝึกอบรม (Capacity Building) ในการพัฒนาทักษะการทํางานด้านการวิจัยของบุคลากร สพพ. และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับหัวข้องานรายงานการศึกษาวิจัยของ สพพ. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank) ทั้งนี้ การประชุมหารือดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (MOU) ระหว่างสพพ. กับ สํานักวิชาการจัดการ มฟล.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต