สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. จัดอบรม "ธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance”
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 15 ม.ค. 2564
  • 352 View

สพพ. เข้ารับการฝึกอบรม "ธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงกระบวนการ บุคลากร เทคโนโลยีที่จำเป็นในการจัดการและปกป้องข้อมูลขององค์กร ซึ่งบรรยายโดยนายสุวรรณโชติ ศิริมหาศาล นักเทคโนโลยีดิจิทัล 2 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) ณ ห้องประชุม 1 อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีเจ้าหน้าที่บางส่วนอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

แท็กฮิต