สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย Route 4B เส้นทางเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 16 ก.ค. 2564
  • 122 View
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมกับหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว (Brong vang Wangchicxa) และเจ้าเมืองจอมเพ็ด (Saysamone Salivong) ให้ความรู้และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างเส้นทางเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง) โดยประชาชนเมืองจอมเพ็ดและกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ใช้เส้นทางสัญจร มีความมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเครื่องหมายจราจร นำไปสู่การเสริมสร้างวินัยและพฤติกรรมทางสังคมในการขับขี่ปลอดภัยในการนำใช้ทางหลวง 4B สู่เมืองหลวงพระบาง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
แท็กฮิต