สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้” โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 24 มี.ค. 2565
  • 718 View
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) สำนักงานประจำประเทศไทย (Thailand Resident Mission)
ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้” (ADB Virtual Knowledge Sharing on Default Risk Management) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ซึ่งการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Partnership Arrangement ระหว่าง ADB และ สพพ. โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก ADB เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ คือ Mr. Peter Whelan, Senior Risk Management Specialist, Office of Risk Management และ Mr. Aekapol Chongvilaivan, Senior Economist (Public Finance), Southeast Asia Regional Department, ADB
การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ของภาครัฐหรือของประเทศใดๆ (Sovereign Default Risk) ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Developing Member Countries: DMCs) ตามมาตรฐานของสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Institution: IFI) อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ ADB รวมถึงแนวทางการประเมินความเสี่ยงของความสามารถในการชำระหนี้และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวภายใต้ความร่วมมือกับ IMF เพื่อให้ สพพ. ประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวของ ADB มาปรับใช้กับการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของ สพพ.
แท็กฮิต