Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ. ประเมินโครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (R12) (ท่าแขก-ยมมะลาด-บัวละพา-นาเพ้า) ร่วมกับ สปป. ลาว - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ประเมินโครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (R12) (ท่าแขก-ยมมะลาด-บัวละพา-นาเพ้า) ร่วมกับ สปป. ลาว
โดย: Neda Admin
  • 6 มิ.ย. 2560
  • 1640 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพพ. คณะผู้แทน สพพ. ร่วมกับผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กระทรวงวางแผนและการลงทุน และแขวงคำม่วน สปป. ลาว ได้เข้าร่วมศึกษาและประเมินโครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (R12) (ท่าแขก-ยมมะลาด-บัวละพา-นาเพ้า) สปป.ลาว เพื่อประกอบการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2560 ณ สปป.ลาว