Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ. สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรม CSR Press Tour 2017 - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรม CSR Press Tour 2017
โดย: Neda Admin
  • 8 ม.ค. 2561
  • 616 View

นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ - บ้านปากคอบ - บ้านก้อนตื่น สปป.ลาว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ
ในกิจกรรม CSR & Press Tour 2017 รวมทั้งได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่จังหวัดพะเยา และสปป.ลาว ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560