Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

กิจกรรมการฝึกอบรมการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมในการทำงาน
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 10 ก.ย. 2564
  • 125 View
สพพ. จัดอบรมในหัวข้อ “การปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมในการทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างจิตสานึก ของบุคลากรนำไปสู่การประพฤติที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมควบคู่กับการทำงานและขับเคลื่อนการส่งเสริม องค์กรคุณธรรม โดยจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต