Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมหารือกับอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 18 ก.ค. 2565
  • 282 View

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้เข้าร่วมหารือกับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ โดยมีนางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2 เข้าร่วมหารือกับอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงพนมเปญ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา การยกระดับจุดผ่านแดนถาวรบริเวณบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ตลอดจนความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชาในอนาคต เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

แท็กฮิต