Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านคมนาคมขนส่ง ครั้งที่ 24
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 27 ม.ค. 2564
  • 461 View

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านคมนาคมขนส่ง ครั้งที่ 24 (24th Meeting of GMS Subregional Transport Forum : STF – 24) โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม คือ “Forging Greater Transport Connectivity Toward the Vision of GMS – 2030” ในการนี้ พันเอก ดร. ศรัณยูฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา และงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมทั้งนำเสนอโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนส่งของ สพพ. ร่วมด้วย โดยเป็นการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings จัดขึ้นโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

แท็กฮิต