Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

NEDA สำรวจพื้นที่โครงการเพื่อทบทวนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

NEDA สำรวจพื้นที่โครงการเพื่อทบทวนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
โดย: Neda Admin
  • 28 มิ.ย. 2560
  • 1557 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมหารือสำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) โดยมี Mr. U Maung Maung Lat ประธานกรรมการ Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) เป็นประธานฝ่ายเมียนมา และผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมหารือถึงการสำรวจพื้นที่โครงการและลงสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการทบทวนแบบก่อสร้างโครงการที่กล่าว ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา