Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ วิทยาลัยการทัพบก
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 7 ธ.ค. 2563
  • 377 View

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นวิทยากรบรรยายในชุดวิชานโยบายการเมืองระหว่างประเทศและการทูตของไทยในปัจจุบัน โดยบรรยายในหัวข้อ "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 66 ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยการทัพบก กรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

แท็กฮิต