Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. จัดสัมมนาศึกษาการจัดลำดับความสำคัญ ของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 10 ก.พ. 2564
  • 315 View

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาโครงการศึกษาการจัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลการศึกษาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในสปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา เพื่อวางแผนการเชื่อมโยงพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. กล่าวเปิดงานสัมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมสวิสโซเทล

แท็กฮิต