สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)