ร้องเรียน

ติดต่อเรา/รับฟังความคิดเห็น

GET DIRECTION
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency
อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ถาม-ตอบ
แจ้งคำถามที่ต้องการสอบถาม
ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรุณาแนบเอกสารประเภท JPG, PNG, PDF เท่านั้น
หน่วยงานภายใน