เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
  ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 เม.ย. 2556
  • Download : 1169
  • View : 743
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 เม.ย. 2556
  • Download : 1063
  • View : 761
 • ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
  ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ส.ค. 2554
  • Download : 1085
  • View : 672
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 3 ส.ค. 2554
  • Download : 1076
  • View : 678
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 5 ส.ค. 2554
  • Download : 1054
  • View : 656
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2553
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2553
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 19 ส.ค. 2553
  • Download : 1086
  • View : 750
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2553
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2553
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 ต.ค. 2553
  • Download : 1098
  • View : 713
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 15 ก.ค. 2552
  • Download : 1077
  • View : 631
 • ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 มิ.ย. 2551
  • Download : 1104
  • View : 588
 • ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
  ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 31 มี.ค. 2551
  • Download : 1105
  • View : 839
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการเจ้าหน้าที่ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2549
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการเจ้าหน้าที่ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2549
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 16 มี.ค. 2549
  • Download : 1078
  • View : 697
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2548
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2548
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 21 ธ.ค. 2548
  • Download : 1119
  • View : 656
ทั้งหมด24รายการ