เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
  ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 เม.ย. 2556
  • Download : 1292
  • View : 821
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 เม.ย. 2556
  • Download : 1109
  • View : 853
 • ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
  ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ส.ค. 2554
  • Download : 1133
  • View : 744
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 3 ส.ค. 2554
  • Download : 1140
  • View : 768
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 5 ส.ค. 2554
  • Download : 1100
  • View : 734
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2553
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2553
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 19 ส.ค. 2553
  • Download : 1130
  • View : 836
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2553
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2553
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 ต.ค. 2553
  • Download : 1152
  • View : 798
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 15 ก.ค. 2552
  • Download : 1125
  • View : 700
 • ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 มิ.ย. 2551
  • Download : 1159
  • View : 652
 • ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
  ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 31 มี.ค. 2551
  • Download : 1159
  • View : 912
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการเจ้าหน้าที่ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2549
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการเจ้าหน้าที่ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2549
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 16 มี.ค. 2549
  • Download : 1130
  • View : 773
 • ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2548
  ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2548
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 21 ธ.ค. 2548
  • Download : 1174
  • View : 764
ทั้งหมด24รายการ