เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

ประกาศ สพพ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 13 มิ.ย. 2561
  • 1983 View
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง