ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

เกี่ยวกับเรา
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)
ทิศทางนโยบายขององค์กร

แนวทางการดำเนินงานในอนาคต สพพ.

 
 • 01
  ส่งเสริมภาคเอกชนไทยให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค
 • 02
  สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทวาย เมียนมา ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคและขยายการค้า ของอาเซียนไปยังเอเชียใต้และซีกโลกตะวันตก
 • 03
  สนับสนุนให้มีโครงการเปิดประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีจำนวน ประชากรและกำลังซื้อมาก โดยสร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายทางด้าน การคมนาคม ขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านไปสู่ ประเทศที่ 3 เช่น จีน อินเดีย และบังคลาเทศ เป็นต้น
 • 04
  สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษบนเส้นทาง คมนาคมที่สำคัญ เพื่อพัฒนาเส้นทางเหล่านั้นให้กลายเป็นแนวระเบียง เศรษฐกิจ (Economic Corridor) อย่างเต็มรูปแบบ