Organization info

General information about the organization

About Us
Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization)
Strategy

The four-year strategy of the NEDA (2018-2021)

Contains 4 strategies:

 
 • 1
  Strategy 1
  Develop financial and technical cooperation with neighboring countries to international standards.
  Objective

  • To push for continued financial and academic cooperation with neighboring countries.
  • To provide the financial and academic cooperation has resulted in concrete and consistent with the plan of strategic cooperation plan of Thailand and neighboring countries.
  • To provide financial and technical cooperation from NEDA with neighboring countries.

  กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศของไทย และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

  กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการกับหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เอื้อต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงาน การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ และการจัดทำ ข้อกำหนดทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

  กลยุทธ์ที่ 4 ริเริ่มและพัฒนาโครงการความร่วมมือให้ตอบสนองกับความต้องการ ในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และสอดคล้องกับพลวัต ของนโยบายต่างๆ

   
   
   
 • 2
   
  Strategy 2
  Integration with other sectors to maximize economic development with neighboring countries.
   
  Objective

  • เพื่อให้ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง สพพ. และประเทศเพื่อนบ้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และกรอบความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาค และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม

  • เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดในการ พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

  กลยุทธ์ที่ 1 ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือในระดับทวิภาคีและ พหุภาคีที่สามารถทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสนับสนุนการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม

  กลยุทธ์ที่ 2 ใช้ความร่วมมือตามกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในการประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในการร่วมมือทางการเงินและวิชาการ รวมทั้งไม่ให้เกิด ความซ้ำซ้อนในการใช้ทรัพยากร

  กลยุทธ์ที่ 3 ประสานกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันและส่งเสริมการบูรณาการ ในการริเริ่มโครงการความร่วมมือทางการเงินและวิชาการ รวมทั้งพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ เพื่อนำบทเรียนที่ผ่านมาไปจัดทำยุทธศาสตร์และโครงการในอนาคต

  กลยุทธ์ที่ 4 ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงภาคประชาชนเข้าใจบทบาทและผลงานของประเทศไทยในโครงการให้ความร่วมมือ ด้านการเงินและวิชาการและผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค

   
   
 • 3
  Strategy 3
  Managing financial resources for sustainability in operations.
  Objective

  • เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานและรองรับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างยั่งยืน

  • พัฒนานวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน

  กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหาแหล่งเงินที่เหมาะสมจากตลาดการเงิน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สพพ. ให้มี ความต่อเนื่องและยั่งยืน

  กลยุทธ์ที่ 2 พิจารณาแนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น การร่วมทุน และการร่วมลงทุน การกู้ต่อ การเป็นตัวแทนการให้กู้ และการให้กู้ร่วมกับองค์กรอื่น

  กลยุทธ์ที่ 3 บริหารเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงพัฒนาระบบ บริหารจัดการหนี้ และระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถรองรับการดำเนินงาน ของ สพพ. ในอนาคต

  กลยุทธ์ที่ 4 จัดทำกรอบความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านมีความยั่งยืน และสามารถรักษาระดับ ความน่าเชื่อทางด้านเครดิตขององค์กร

   
   
 • 4
  Strategy 4
  Continuously develop the organization and enhance its performance.
  Objective

  • เพื่อพัฒนาระบบการทำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  • เพื่อให้การบริหารงานภายใน สพพ. เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  • เพื่อสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะในการดำเนินงานในแต่ละด้านควบคู่กับธรรมาภิบาล
  • เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กรในทุกๆ ด้าน

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เอื้อต่อการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ และยกระดับความโปร่งใสของการปฏิบัติงานให้ สามารถตรวจสอบได้

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทุกสายงาน ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรมและจริยธรรม

  กลยุทธ์ที่ 3 เปิดเผยข้อมูลองค์กรที่ดำเนินงานในประเทศเพื่อนบ้านต่อสาธารณะอย่างเพียงพอและ เหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินงานของเอกชนและสาธารณชน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

  กลยุทธ์ที่ 4 จัดทำแนวทางปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ รวมถึงป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

  กลยุทธ์ที่ 6 ให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสในการเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตใน ทุกๆ ด้านเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในองค์กร